Forum Thread: Van Công Nghi?P ÂU Vi?T

Gi?I Thi?U Công Ty CP Phát Tri?N TM & DV ÂU Vi?T

Công ty c? ph?n phát tri?n thuong m?i và d?ch v? Âu Vi?t chuyên phân ph?i các dòng van công nghi?p chính hãng xu?t x? t? các thuong hi?u n?i ti?ng trên các nu?c: Hàn Qu?c, Malaysia, Nh?t B?n, Ðài Loan, Trung Qu?c, Th? Nhi K?, Italia, US .....

Công ty Âu Vi?t du?c thành l?p nam 2013, ban d?u là don v? thi công trong linh v?c PCCC, h? th?ng nu?c..., sau 2 nam ho?t d?ng trong linh v?c này d?n nam 2015 công ty chuy?n d?i toàn ph?n sang ho?t d?ng kinh doanh thuong m?i và XNK các thi?t b? PCCC và v?t tu ngành nu?c....

Gi?y ch?ng nh?n ÐKKD s? 0105911793 do S? KH&ÐT thành ph? Hà N?i c?p ngày 08/6/2012
Mã s? thu?: 0105911793
Liên k?t các website c?a công ty
auvietco.net
auvietco.com.vn
vannhapkhau.net
thietbicongnghiepavc.com
bit.ly/2Yr3vlN

Be the First to Respond

Share Your Thoughts